BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1122TCT/TS
V/v: giá tính LPTB đối với đất đấu giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 538/CT-THDT này 29/3/2005 của Cục Thuếtỉnh Bình Định về xác định giá thu lệ phí trước bạ đối với đất đấu giá, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ quy định: “Giá tính lệ phí trước bạ là trị giá tài sảnchịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phítrước bạ”; đối với trường hợp tài sản mua theo phương thức đấu thầu, đấu giáthì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu thầu, trúng đấu giá áp dụng tạithời điểm đấu thầu, đấu giá.

Do đó, ông Trần Văn Tàu mua đất theo giá đấu giá từ năm 2002và kê khai lệ phí trước bạ năm 2002 thì tính lệ phí trước bạ theo giá trúng đấugiá; Trường hợp đến năm 2005 mới làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ về nguyêntắc là tính theo giá đã trúng đấu giá, nhưng giá đấu giá năm 2002 mà thấp hơngiá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm năm 2005 thì tính lệ phítrước bạ theo giá đất do UBND tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương