TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc nhập khẩu nướctrái cây lên men

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh.

Trả lời công văn số 2272/HQHCM-GSQL ngày 20/8/2015 và công văn số 2545/HQHCM-GSQLngày 16/9/2015 Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc thủ tục nhập khẩunước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5%, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày12/11/2012 của Chính ph thì phạm vi điều chỉnh củaNghị định này là sản phẩm rượu và cồn thựcphẩm (để sản xuất rượu); Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP trênthì “sản phẩm rượu” là đồ uống có cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu được sản xuất từquá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịchđường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 củaBộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồnthì rượu vang là đồ uống có cồn thu được từ quá trình lên men rưu từng phần/hoàn toàn từ nho tươi(hoặc từ dịch ép nho), không qua chưng cất. Độ rượu không dưới 8,5 % tính theothể tích.

Căn cứ kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêuchuẩn đo lường chất lượng 3 đối với lô hàng nước trái cây lên men nhập khẩu củaTổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên thì các mặt hàng này cótên gọi là nhóm đồ uống đã lên men - vang táo có nồng độ cồn tối đa là 5%, không thuộc nhóm rượu.

Căn cứ ý kiến của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế tạicông văn số 5272/ATTP-KN ngày 25/9/2015 về việc các sản phẩm Tổng Công ty nhậpkhẩu thuộc nhóm đồ uống có cồn, do vậy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghịđịnh số 94/2012/NĐ-CP dẫn trên và không phải thực hiện các điều kiện nhập khẩutheo quy định tại Nghị định này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải