BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Thu hồ sơ thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Thuế
Về việc nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 có giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Cho Phép thí sinh được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, thạc sỹ trở lên khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014. Trước thời hạn tổ chức thi tuyển 10 ngày, thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ cho Hội đồng thi tuyển dụng, nếu thí sinh không nộp được đúng thời hạn quy định sẽ loại khỏi danh sách thi xét tuyển.
Đề nghị Tổng cục Thuế công bố ý kiến của Bộ Tài chính (nêu trên) trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tại Trụ sở của các Cục thuế.
Đề nghị Tổng cục Thuế triển khai thực hiện./.\

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long