BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11238/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam (Địa chỉ: Lô V2, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Cục thuế, Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) nhận được côngvăn số 1320/CV-XNK /2012 của Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam (sau đây gọi tắtlà Công ty) về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuấthàng gia công xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về thuế nhập khẩu: Công ty bị ấn định thuế nhậpkhẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tàichính. Số thuế nhập khẩu bị án định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật vềthuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Công ty bị ấnđịnh thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơkhai báo cơ quan hải quan.

Tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BCTngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào như sau:

“Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn địnhthuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hảiquan xử phạt về gian lận, trốn thuế".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công tyđã nộp số thuế GTGT bị ấn định đối với lượng nguyên phụ liệu tồn kho phát sinhchênh lệch thừa so với hồ sơ hải quan tại thời điểm ngày 28/02/2014 theo Quyếtđịnh số 86/QĐ-KTSTQ ngày 11/4/2014 thì số thuế GTGT Công ty đã nộp được kêkhai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3 Mục IIIPhần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (từ ngày 01/03/2012 đến ngày31/12/2013 là Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; từ ngày01/01/2014 là Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013).

- Về việc xử phạt vi phạm hành chính: Trường hợpdoanh nghiệp có khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế tronglĩnh vực hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan ra quyết định xử phạttheo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quản lý thuế.

Bộ Tài chính trả lời Công ty, Cục thuế và Cục hảiquan để biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi