TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Taisun Việt Nam
Địa chỉ: Lô A1-6, đường N5, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi
Mã số thuế: 0302241107

Trả lời văn bản số 01/TSF /ACC/CV-15ngày 09/1/2015 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 8, Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn trong một sốtrường hợp cụ thể:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá,người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua pháthiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phầnhàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoáđơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiềnthuế GTGT (nếu có)”.

Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủtục hành chính về thuế (có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014):

“Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác địnhdoanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quantrên tờ khai hải quan”.

Căn cứ các quy định trên, về nguyêntắc từ ngày 01/9/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sửdụng hóa đơn thương mại và không phải lập thêm hóa đơn giá trị gia tăng. Về hồsơ thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nay tái xuất ra nướcngoài. Đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn theo thẩmquyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
-98-1991
(Nam-HĐCT-Taisun)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga