TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2610/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra về tội trốn thuế và xác định số tiền thuế phải nộp của hợp đồng gia công khi thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BTC. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 26 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công phải thực hiện các biện pháp đôn đốc, điều tra, xác minh, truy tìm đồng thời xác định được số thuế doanh nghiệp phải nộp. Sau khi đã thực hiện các biện pháp trên không đạtkết quả thì chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.
Theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự, đối với doanh nghiệp bỏ trốn mất tích còn nợ thuế từ 50 triệu VNĐ trở lên và qua việc xác minh tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp xác định doanh nghiệp bỏ trốn để chiếm đoạt tiền thuế, tiền phạt của ngân sách nhà nước thì lập hồ sơ chuyển cơ quan công an cùng cấp tại địa phương để cơ quan công an xem xét xử lý theo pháp luật.
Căn cứ theo quy định trên, để chuyển được hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra, xử lý về tội trốn thuế thì phải xác định được số tiền thuế phải nộp của hợp đồng gia công. Liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai NSXXK tồn đọng, Cục Giám sát quản lý đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để dự thảo công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, TP thực hiện thống nhất. Khi có công văn hướng dẫn về nội dung này, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn cụ thể về hồ sơ phải chuyển cho cơ quan công an.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha