BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------

Số: 1124/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 09/01/2009, Văn phòng Chínhphủ có công văn số 11/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La tại cuộc họp Ban Chỉđạo Nhà nước ngày 03 tháng 01 năm 2009 trong đó giao cho Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Xây dựng xem xét đề nghị củacác nhà thầu về việc điều chỉnh tăng mức ăn giữa ca cho cán bộ công nhân viênthực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La và ngày 06 tháng 3 năm 2009, Bộ Xây dựng cócông văn số 323/BXD-TCCB đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Côngthương, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh tăng mức ăn giữa ca cho cán bộ côngnhân viên trực tiếp xây dựng Dự án thuỷ điện Sơn La từ 5.000 đồng/người/ngàylên mức 15.000 đồng/người/ngày.

Để bảo đảm mối quan hệ cân đối giữanhà thầu, Chủ đầu tư và người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đềnghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, xác định cụ thể phần chi phí ăn giữaca tăng thêm khi điều chỉnh mức ăn ca từ 5.000 đồng/người/ngày lên 15.000đồng/người/ngày. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu,trao đổi với các Bộ, ngành có liên quan để xác định mức ăn giữa ca phù hợp.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Namsớm có ý kiến./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân