BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-------------

Số: 1124/LĐTBXH-LĐTL

V/v: Áp dụng hệ số lương để lập dự toán công trình đê biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/3/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 52/ĐĐ-QLĐ của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh hỏi về việc xác định hệ số lương để làm căn cứ lập dự toán công trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển (công văn kèm theo).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước thì các hệ số lương trong thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành được dùng làm cơ sở để xếp lương cho người lao động làm việc trong công ty nhà nước gắn với từng chức danh nghề, công việc cụ thể. Việc dùng các hệ số lương nêu trên để xác định chi phí tiền lương, tiền công trong tổng dự toán kinh phí các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.

Vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, điều kiện lao động của công việc thi công các công trình đê biển và nguồn kinh phí để hướng dẫn các tỉnh có công trình đê biển theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh) lập dự toán công trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống bão tỉnh Hà Tỉnh;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh