BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1124/TCHQ-TXNK V/v nộp thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
(Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1643/PLX-XNK ngày 24/12/2013 của Tập đoànXăng dầu Việt Nam về việc cho phép doanh nghiệp tạm nộp thuế trước kỳ nghỉ tếtcho các lô hàng nhập khẩu trong kỳ nghỉ lễ dựa trên hợp đồng và trị giá khaibáo. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ khoản 8 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căncứ Điều 25 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việcxác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

1. Tậpđoàn Xăng dầu Việt Nam được tạm kê khai và nộp thuế trước đối với các lô hàngđược dự kiến mở và thông quan trong dịp nghỉ Tết nguyên đán:

- Trêncơ sở hợp đồng mua bán: căn cứ số lượng, đơn giá đơn vị tự khai báo (đảm bảo giákhai báo sát với giá thực tế thị trường tại thời điểm khai báo), tự tính sốthuế phải nộp theo từng sắc thuế.

- Vềthực hiện nộp thuế: Căn cứ số thuế đã tự tính theo hợp đồng, cơ quan hải quanlàm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, đơn vị chuyển toàn bộ số tiền nộp thuế vào NSNN(tài khoản 7111-NSNN) theo đúng chương, mục và tài khoản của cơ quan Hải quannơi dự kiến mở tờ khai (theo nguyên tắc một giấy nộp tiền vào NSNN nộp chonhiều tờ khai hải quan tại từng cơ quan hải quan). Trên ô thông tin “số tờkhai” của giấy nộp tiền vào NSNN, đơn vị ghi số tờ khai là “99999”.

- CụcHải quan tỉnh, thành phố: căn cứ giấy nộp tiền vào NSNN của Tập đoàn Xăng dầuViệt Nam do Kho bạc Nhà nước chuyển, khi phát sinh tờ khai nộp thuế trong thờigian nghỉ tết, Chi cục Hải quan cập nhật thông tin nộp thuế theo số chứng từnộp thuế và số tiền thuế đã nộp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đồng thời ghithông tin “thứ tự bút toán” theo thứ tự tăng dần sau từng lần hạch toán.

2. Việcđiều chỉnh thuế sẽ được thực hiện ngay sau thời gian nghỉ tết (ngày đầu tiên đilàm), trường hợp số tiền thuế tạm nộp trước khi thông quan hoặc giải phóng hàngnhỏ hơn số tiền thuế phải nộp khi có giá chính thức thì người nộp thuế phải nộpsố tiền thuế chênh lệch giữa tiền thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạmtính (nếu có) tại thời điểm chốt giá chính thức, không phải nộp tiền chậm nộptrên số tiền chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo giá chính thức và giá tạmtính.

Tổngcục Hải quan thông báo để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex (thay trả lời công văn số 044/CV-PLCNĐ-ĐB ngày 23/01/2014)
- Cục HQ Hải phòng (để t/h);
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/h);
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Cục HQ Khánh Hòa (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường