TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1124/TCT-ĐTNN
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH HAPPY COOK

Trả lời công văn số 160206HC/CV-CT ngày 16/2/2006 của Công ty TNHH Happy Cook đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất…” được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Happy Cook thuê đất của Công ty phát triển KCN để xây dựng nhà máy và sau đó có chuyển nhượng một phần nhà xưởng tại KCN Long Bình cho một doanh nghiệp chế xuất cũng tại KCN Long Bình để làm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất thì thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nêu trên là 0% nếu Công ty có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định, cụ thể như sau:

- Hợp đồng bán nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất.

- Bên mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho bên bán qua ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng bán và quy định của ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT bán nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất.

- Các tài liệu liên quan chứng minh doanh nghiệp mua hàng là doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Happy Cook biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu