BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------

Số: 11240/BTC-TCHQ
V/v phân loại bộ cấu kiện nhà tiền chế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cụcHải quan) nhận được một số công văn của doanh nghiệp và Cục Hải quan tỉnh,thành phố hỏi về việc phân loại mặt hàng “bộ cấu kiện nhà tiền chế được lắp rápbằng các khớp nối”. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu, Biển thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “bộ phận rời bằng thép của các cấukiện: bộ cột, bộ dầm, bộ giằng, bộ xà gồ, bộ vì kèo, và các loại đai ốc bulông, dùng để lắp ráp nhà xưởng sản xuất” thuộc nhóm 7308, mã số 7308.90.20.00(thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%)

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế; Vụ chính sách thuế ( Bộ Tài chính)
- Công ty cổ phần TCE VINA DENIM (ĐC: Lô S6 + S7, đường số 8, khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định) (Thay trả lời);
- Trung tâm PTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam; Vụ KTTT; Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, TCHQ

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn