BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------

Số: 11241/BTC-TCHQ
V/v phân loại thanh ray dùng làm đường ray cho xe goong chạy bằng điện

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cụcHải quan) nhận được một số công văn của doanh nghiệp và Cục Hải quan tỉnh,thành phố hỏi về việc phân loại mặt hàng “thanh ray, là phụ tùng thay thế đểlàm đường ray cho xe goong chạy bằng điện”. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫnnhư sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ /BTC ngày25/07/2003; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 39/2006/QĐ /BTC ngày 28/07/2006; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặthàng “thanh ray bằng sắt hoặc thép, được sử dụng làm đường ray cho xe goongchạy bằng điện, có kích thước dài 12 mét, tiết diện dạng hình chữ I, hai đầuđược khoan lỗ để kết nối tăng chiều dài tùy theo yêu cầu sử dụng, có hình dánggiống như đường ray của xe lửa, có công dụng là để trượt bánh xe trên mặt ray”thuộc nhóm 7302, mã số 7302.10.00 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%)

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hảiquan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế ( Bộ Tài chính);
- Trung tâm PTPL Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam; Vụ KTTT; Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn