BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11243/BTC-CST
V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu KTCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình thực hiện các quyđịnh của pháp luật về thuế GTGT, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một sốCục Thuế địa phương về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuếquan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT hàngxuất khẩu vào khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Trước ngày 19/01/2009, hàng hóa từnội địa đưa vào tiêu thụ trong khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo thuộc Danh mục banhành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngày 19/01/2009, Bộ Tài chính đãban hành Quyết định số 128/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hóa từ nội địađưa vào tiêu thụ trong Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện kiểmtra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2009(bản sao gửi kèm).

Ngày 22/01/2009, Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hànhQuyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008, kể từ ngày 19/01/2009.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từngày 19/01/2009, thực hiện việc kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với hànghóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 19/01/2009của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục ban hành kèmtheo Quyết định số 128/QĐ-BTC từ nội địa xuất khẩu vào Khu kinh tế - thương mạiđặc biệt Lao Bảo trong thời gian có hiệu lực của Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được xét hoàn thuế kể từ ngày19/01/2009 và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

2. Về việc hoàn thuế GTGT hàngxuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khác:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

Ngày 03/7/2009, Bộ Tài chính banhành Thông tư số 137/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết địnhsố 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chínhsách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số137/2009/TT-BTC quy định:“Danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuếgiá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng kháctrong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khuphi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giátrị gia tăng là 0% được liệt kê tại Phụ lục I Thông tư này”.Theo đó, kể từngày 17/8/2009 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 137/2009/TT-BTC) hàng hóathuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số137/2009/TT-BTC từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khukinh tế cửa khẩu thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (P.XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn