BỘ TÀI CHÍNH
--------------
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng cho tàu biển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Hiện nay, một số doanh nghiệp đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục tạm nhập, thủ tục tái xuất đối với hàng hóa không có hợp đồng mua bán, không nhằm mục đích thương mại để cung ứng cho tàu biển nước ngoài (bao gồm hàng hóa cung ứng cho tàu biển, cho thủy thủ và hành khách trên tàu biển), Bộ Tài chính xin báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
1. Về các quy định hiện hành liên quan:
- Tại Điều 32 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập, tái xuất để phục vụ việc thay thế, sửa chữa của tàu biển nước ngoài đến sửa chữa ở Việt Nam, chưa có quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa khác (là hàng hóa không có hợp đồng mua bán, không nhằm mục đích thương mại) tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển nước ngoài đang neo đậu tại cảng biển Việt Nam.
- Tại Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định đối với hàng hóa không có hợp đồng mua bán khi nhập khẩu phải nộp thuế ngay trước khi nhận hàng.
Từ các quy định nêu trên, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập hàng hóa không có hợp đồng mua bán, không nhằm mục đích thương mại để cung ứng cho tàu biển nước ngoài thì doanh nghiệp phải nộp thuế ngay trước khi doanh nghiệp nhận hàng. Theo đó, sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục tái xuất chính lô hàng đã tạm nhập nêu trên để cung ứng cho tàu biển thì doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan hoàn số tiền thuế đã nộp khi tạm nhập hàng hóa.
2. Về nội dung vướng mắc:
Thực tế, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập hàng hóa theo quy định nêu trên đã có vướng mắc cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan, cụ thể là: khi doanh nghiệp thực hiện đồng thời thủ tục tạm nhập và thủ tục tái xuất hàng hóa (hoặc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hàng hóa, sau 1 đến 2 ngày thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa) để cung ứng cho tàu biển nước ngoài đang neo đậu tại cảng biển Việt Nam thì việc doanh nghiệp phải nộp thuế ngay và yêu cầu cơ quan Hải quan thực hiện ngay việc hoàn số tiền thuế đã nộp đang có vướng mắc về mặt thời gian để cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp.
3. Bộ Tài chính đề nghị xử lý vướng mắc như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Trong khi Bộ Tài chính đang soạn thảo nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế (được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII - tháng 05/2012) và nội dung Nghị định thay thế Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc như sau:
Hàng hóa cung ứng cho tàu biển nước ngoài đang neo đậu tại cảng biển Việt Nam (bao gồm hàng hóa cung ứng cho tàu biển, cho thủy thủ và hành khách trên tàu biển) được quản lý theo chế độ hàng hóa tạm nhập, hàng hóa tái xuất; thời hạn tạm nhập hàng hóa do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập hàng hóa (tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập - tái xuất), nếu quá thời hạn đăng ký mà doanh nghiệp chưa tái xuất hàng hóa thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.
(Nội dung đề xuất trên tương tự như nội dung quy định tại Điều 32 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập, tái xuất để phục vụ việc thay thế, sửa chữa của tàu biển nước ngoài đến sửa chữa ở Việt Nam).
Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ. (11)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?