BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1125/BGTVT-TC
V/v: Đề nghị xử lý tài sản thu hồi từ các dự án do Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải nhận được vănbản số 392/PMU MT-VP ngày 13/02/2009 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về báo cáoxử lý tài sản dự án thu hồi từ dự án Đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương và dự án cầu Cần Thơ.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xửlý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Xétđề nghị của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông Bộ Giao thôngvận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính phương án xử lý tài sản thuhồi từ các dự án như sau:

1. Điều chuyển xe ô tô Land Cruiser7 chỗ biển kiểm soát 51A-1689 cho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải để sử dụngcho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải phía Nam.

2. Điều chuyển xe ô tô Mercedes-Benz16 chỗ biển kiểm soát 51D-0404 cho Văn phòng Bộ Giao thông vận tải để giao choThanh tra Giao thông Bộ Giao thông vận tải phục vụ công tác thanh tra.

Để xử lý tài sản thu hồi từ dự ánnói trên, tránh hư hỏng và phát sinh chi phí bảo quản, Bộ Giao thông vận tải đềnghị Bộ Tài chính xem xét và sớm có văn bản trả lời để Bộ Giao thông vận tảihướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Văn phòng Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường