ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1125/STC-BVG
Về đơn giá thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế thành phố.

Tiếp nhận Công văn số 608/TNMT-QHSDĐ ngày 26/01/2010 của SởTài nguyên và Môi trường về việc chiết tính tiền thuê đất cho Công ty Tráchnhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều tại khu đất xã VĩnhLộc B, huyện Bình Chánh.

Nay, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chínhphủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của Ủyban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai, quy định về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấpGiấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuêđất: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chínhđược xác định theo chính sách và giá đất quy định tại thời điểm có quyết địnhgiao đất hoặc cho thuê đất ”;

Căn cứ Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Ủy bannhân dân thành phố về cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuấtthương mại Khôi Kiều chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất xã Vĩnh Lộc B,huyện Bình Chánh để đầu tư xây dựng kho chứa hàng nhựa gia dụng và văn phònglàm việc.

Đơn giá thuê đất đối với khu đất xã Vĩnh Lộc B, huyện BìnhChánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại KhôiKiều được xác định theo Bảng giá đất tại Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá các loạiđất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng đất: sử dụng làm kho chứa hàng nhựa giadụng và văn phòng làm việc; thời hạn thuê là 10 năm.

- Vị trí khu đất: Theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số37750GĐ/KĐ-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/11/2009;khu đất có vị trí mặt tiền đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh.

- Đơn giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường Võ Văn Vân, huyệnBình Chánh (đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Vĩnh Lộc) là: 1.700.000 đồng/m2.

- Đơn giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bằng 60%đơn giá đất ở:

1.700.000 đồng/m2 x 60% = 1.020.000 đồng/m2.

- Tỷ lệ % đơn giá thuê đất tại huyện Bình Chánh thuộc khuvực 6 là: 0,75% giá đất

=> Đơn giá thuê đất là:

1.020.000 đồng/m2 x 0.75% = 7.650 đồng/m2/năm.

(Bảy ngàn, sáu trăm năm mươi đồng một mét vuông một năm).

Đơn giá thuê đất nêu trên được ổn định trong thời gian 05năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 10/12/2009.

Trong thời gian thuê đất, nếu có quy định điều chỉnh về giáthuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên sản xuất thương mại Khôi Kiều phải chấp hành theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ khối;
- Lưu: VT, BVG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quang Vinh