BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1125/TCHQ-KTTT
V/v Bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng
(6 Lê Lợi, TP Đà Nẵng)
- Cục Hải quan TP Đà Nẵng
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 96/KH-ĐN ngày 11/03/2005 của Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng(COTIMEX DANANG) về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế được hoàntại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về nộp thuế nhập khẩu tại Cục Hải quanThành phố Đà Nẵng cho tờ khai số 143/NKKD /KVII ngày 07/03/2005; Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra quyết định hoàn thuế số 344/QĐ-HQSB-KTTngày 6/4/2004 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để xácđịnh chính xác số thuế nhập khẩu được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTTngày 15/9/203 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiếnhành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiếnhành bù trừ, nếu Công ty vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quanThành phố Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyểnxác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng (lưu ý yếu số thuế còn lại đượchoàn lớn hơn số thuế Công ty đề nghị chuyển đi khấu trừ thì chỉ xác nhận sốthuế để chuyển đi khấu trừ đúng bằng số đề nghị).

CụcHải quan Thành phố Đà Nẵng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hồ ChíMinh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu ĐàNẵng để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào số nợ thuế nhập khẩu tương ứngvới số thuế được hoàn, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quanThành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng liên hệ trực tiếp vớiCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng để được giảiquyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An