BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11258/TCHQ-GSQL
V/v triển khai quản lý, giám sát hải quan tại Cảng Xanh VIP và áp dụng Quyết định 2495/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8650/HQHP-GSQL ngày 23/11/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất tại công văn số 8650/HQHP-GSQL nêu trên của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cụ thể là: cho phép áp dụng Quyết định 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan tại cảng Nam Hải Đình Vũ cho Cảng Xanh VIP kể từ ngày cảng được phép đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hải quan thành phố Hải phòng chịu trách nhiệm triển khai áp dụng Quyết định 2495/QĐ-TCHQ cho Công ty CP Cảng Xanh VIP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công ty CP Cảng Xanh VIP và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIII thực hiện đúng quy định tại Quyết định 2495/QĐ-TCHQ ; kịp thời báo cáo vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h t/h);
- Cục GSQL về HQ (để t/h);
- Cục CNTT & TK HQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh