CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1126/CP-QHQT
V/v Phê duyệt điều chỉnh Danh mục Dự án năm 2003 của ADB

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Y tế,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2615 BKH/KTĐN, ngày 05 tháng 05 năm 2003), về việc điều chỉnh danh mục Dự án vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tách Dự án đầu tư “Phát triển ngành y tế” dự kiến được thực hiện bằng nguồn vốn vay của ADB năm 2004 thành 2 dự án đầu tư “Chăm sóc sức khoẻ nhân dân 4 tỉnh Tây Nguyên” dự kiến sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn vay ADB năm 2003 và “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng” dự kiến sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn vay ADB năm 2004. Giao cho Bộ Y tế trao đổi lại với ADB thay đổi tên gọi dự án “Chăm sóc sức khoẻ đồng bào Tây Nguyên” thành “Chăm sóc sức khoẻ nhân ân 4 tỉnh Tây Nguyên”.

2. Phê duyệt về mặt nguyên tắc bổ sung các dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chăm sóc sức khoẻ nhân dân 4 tỉnh Tây Nguyên” trị giá 200.000 USD, trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 150.000 USD, vốn đối ứng 50.000 USD và HTKT “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng” với tổng kinh phí là 625.000 USD, trong đó ADB tài trợ 500.000 USD, vốn đối ứng là 125.000 USD vào Danh mục các dự án HTKT do ADB tài trợ cho Việt Nam năm 2003.

3. Giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án HTKT nói trên theo tinh thần Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Vốn đối ứng cho dự án HTKT nói trên do Bộ Y tế tự thu xếp trong phần ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Y tế.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm