TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CP Hải sản Sài Gòn
Địa chỉ: Lô C24-24B/II, C 25/II đường 2F KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302994301

Trả lời văn bản số 10/15CV-PKT ngày12/1/2015 của Công ty về điều chỉnh hóa đơn ghi sai thuế suất thuế giá trị giatăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý Thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“ Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người muađã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lậpbiên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bánlập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượnghàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăngcho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người muakê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty theo trìnhbày đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho một số hệ thống siêu thị vớithuế suất thuế GTGT 5%, nay Công ty phát hiện thuế suất thuế GTGT ghi trên hóađơn GTGT không đúng quy định (thuế suất đúng là 10%) thì Công ty và khách hànglập biên bản điều chỉnh hoặc thỏa thuận bằng văn bản điều chỉnh tăng thuế suấtđồng thời Công ty xuất hóa đơn ghi điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT, trênhóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT từ 5% lên 10% cho hóa đơn số…, ký hiệu …, ngày …, số thuế điều chỉnh tăng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh,Công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS theo quyđịnh tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/201/TT-BTC ; trường hợp việc kê khaibổ sung, điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì Công ty ngoài việc nộpsố tiền thuế tăng thêm, phải xác định số tiền chậm nộp để nộp vào ngân sách nhànước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
- 138-2357
(Nam-HĐCT-Sài Gòn Food)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga