BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 1126/QLN-TCT
V/v: Gia hạn nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/CV .TLT ngày 16/2/2011 của Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành có đề nghị gia hạn nợ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế. Về vấn đề này, sau khi đã báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 3 Mục I Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính thì:“Thẩm quyền và thời hạn giải quyết gia hạn nợ thuế: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cá nhân có nợ thuế (dưới đây gọi chung là người nợ thuế) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ để giải quyết việc gia hạn nộp số nợ thuế theo đúng thẩm quyền, pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này.”
2. Theo hướng dẫn tại Tiết d Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:“Trường hợp được gia hạn nộp thuế: Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế.”
- Tại Tiết c Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:“Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại tiết d khoản 1 Điều này thì được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với số tiền từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.”
- Tại Tiết a Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định:“Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại mục này, người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp…”
Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long để được xem xét giải quyết theo quy định.
Bộ Tài chính thông báo để Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC (2b), QLN (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?