BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1126 TCT/DNK
V/v chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 283/CT-DN2 ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 22 Luật Doanh nghiệp và để có cơ sở xác định được nguyên giá và hạch toán giá trị tài sản cố định theo đúng quy định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính) thì: Trường hợp Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước khi góp vốn vào Công ty TNHH Trường Sơn bằng vật tư, hàng hoá phải lập hoá đơn GTGT phản ánh số lượng và giá trị vật tư, hàng hoá giáo cho Công ty TNHH Trường Sơn và phải tính thuế GTGT như đối với vật tư, hàng hoá bán ra.

Trường hợp Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước đã sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá phải lập biên bản thu hồi lại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã xuất và xuất hoá đơn GTGT theo hướng dẫn trên giao cho Công ty TNHH Trường Sơn làm căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến