BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1127/BGDĐT-GDCN
V/v hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

 Các Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp,
- Các Trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp(TCCN) năm 2009 được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định và đạt hiệuquả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các sở GD&ĐT, các trườngTCCN, trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạoTCCN (sau đây gọi chung là các trường) nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy địnhcủa Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành.

Đối với những nội dung cụ thể về: Hình thức tuyển sinh; Đốitượng tuyển sinh; Tổ chức xét tuyển; Tổ chức thi tuyển; Khai và nộp hồ sơ đăngký dự tuyển; Thu nhận, bàn giao hồ sơ và lệ phí xét tuyển; Tập huấn sử dụng phầnmềm máy tính trong tuyển sinh; Thanh tra và kiểm tra công tác tuyển sinh, BộGD&ĐT quy định thực hiện tương tự như năm 2008 (quy định tại công văn số 2472/BGDĐT-GDCN ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT- Các đơn vị có thể tải nội dung công văn số2472/BGDĐT-GDCN tại Website: www.moet.gov.vn, mục tin tức Vụ GDCN) và lưu ý mộtsố nội dung như sau:

1. Để thực hiện kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2009, các trườngcó thể tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, tuyển nhiều loại đối tượng theoquy định với những tiêu chí xét tuyển phù hợp để tuyển sinh, trên cơ sở xác địnhchỉ tiêu đào tạo phù hợp với từng đợt tuyển sinh và cho từng loại đối tượngtrong tổng chỉ tiêu đào tạo đó được phê duyệt của trường. Khi xỏc định điểm chuẩntuyển chọn, các trường phải xác định điểm chuẩn tuyển chọn cụ thể cho từng loạiđối tượng và trên cùng một loại tiêu chí để đảm bảo công bằng.

2. Để đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống, yêu cầu cácsở GD&ĐT và các trường sử dụng chương trình máy tính tuyển sinh TCCN của BộGiáo dục và Đào tạo. Việc nhập liệu hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập điểm theo tiêuchí xét tuyển, xử lý dữ liệu và in bảng điểm,..v.v, phải đảm bảo chính xác, tuyệtđối không được nhầm lẫn, sai sót.

3. Tuyển sinh trong liên kết đào tạo trình độ TCCN thực hiệntheo các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh TCCN và quy định về liên kếtđào tạo trỡnh độ TCCN, CĐ, ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐTngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trong đó đơn vị chủ trì đào tạo chịutrách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh.

4. Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ trình độ TCCN: các trườngphải đăng ký với Bộ GD&ĐT và chỉ được triển khai tuyển sinh đào tạo theo địasau khi có ý kiến phê duyệt chính thức của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ gồm có:

- Tờ trình về việc đăng ký đào tạo theo địa chỉ của trường;

- Hợp đồng thỏa thuận về việc đào tạo theo địa chỉ giữa nhàtrường và đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực, trong đó đơn vị có nhu cầu sử dụngnhân lực phải cam kết sẽ tiếp nhận học sinh sau khi tốt nghiệp về làm việc tạiđơn vị.

- Các bản sao hợp lệ về: văn bản phê duyệt chỉ tiêu, văn bảnphê duyệt mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc đào tạotheo địa chỉ (trong trường hợp nhà trường không cần chỉ tiêu đào tạo, do nhu cầuđào tạo theo địa chỉ phát sinh ngoài kế hoạch của trường, các trường có thể đềnghị Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chỉ tiêu trên cơ sở căn cứ số lượng chỉ tiêu cầnđào tạo theo địa chỉ và các điều kiện cơ bản về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật củatrường nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo);

- Ý kiến của địa phương (UBND tỉnh/thành phố hoặc sởGD&ĐT) hoặc Bộ, ngành quản lý đơn vị có nhu cầu về sử dụng nhân lực.

Toàn bộ hồ sơ nói trên được gửi về Bộ GD&ĐT để đăng kýđào tạo theo địa chỉ. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, BộGD&ĐT sẽ thẩm định và có công văn trả lời trường về việc đào tạo theo địachỉ của trường.

5. Thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Theo hệ thống các sở GD&ĐT: từ 25/3/2009 đến 30/5/2009.

- Tại các trường: thời hạn thu nhận hồ sơ do Hiệu trưởng nhàtrường quyết định tuỳ theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể của từng trường.

6. Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2005 vàĐiều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời để đảm bảo tính thống nhấttrong toàn hệ thống, Bộ GD&ĐT quy định trong các văn bản triển khai thực hiệncông tác tuyển sinh (kể cả trong con dấu), cũng như trong cỏc giao dịch khác vềcông tác tuyển sinh, các đơn vị sử dụng thuật ngữ: “Trung cấp chuyên nghiệp” thaythế cho thuật ngữ: “Trung học chuyên nghiệp”.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các sở GD&ĐT, các trườngTCCN, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN tổchức phổ biến rộng rãi đến các trường THPT, THCS, đồng thời quán triệt đầy đủ đếntừng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, nhằm tổ chức kỳ tuyển sinh TCCN năm2009 thật sự nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và công bằngxã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, HĐTS các trườngcần trực tiếp báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), sởGD&ĐT địa phương và cơ quan chủ quản để có phương án giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, Ngành có trường;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận