BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1127/BXD-KHTC
V/v : Thành lập BQLDA -Dự án thành phần 2 thuộc DA “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” vay vốn AFD

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Trường Cao đẳng nghề LILAMA2

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trìnhsố 429/TTr-BCBDA ngày 12/6/2012 của Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 về việc thànhlập Ban quản lý dự án (BQLDA)-Dự án thành phần 2 thuộc dự án “Đầu tư phát triểncác trường dạy nghề chất lượng cao” vay vốn AFD. Căn cứ nội dung các Quyếtđịnh: Số 370/QĐ-BXD ngày 19/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giaoTrường LILAMA2 làm Chủ dự án thành phần 2; Số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012 củaBộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án “Đầu tưphát triển các trường dạy nghề chất lượng cao”. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị địnhsố 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành quy chế quản lý và sửdụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, việc thành lập BQLDA thuộc thẩm quyềncủa Chủ dự án.

2. Về thành phần BQLDA: Bộ Xâydựng thống nhất thành phần BQLDA do Chủ dự án đề xuất tại thời điểm thành lập,cụ thể gồm các thành phần sau:

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳngnghề LILAMA2- Trưởng ban.

- Giám đốc Trung tâm sản xuất -Phú trưởng ban.

- Các thành viên BQLDA gồm:Trưởng phũng kế hoạch; Kế toỏn trưởng; Lónh đạo cấp phũng cỏc phũng: Đào tạo,hành chính, kế hoạch và một số thành viên khác thuộc các ngành nghề đào tạo(nếu cần);

- Các thành viên là cán bộ thuộccác Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng sẽ không tham gia BQLDA. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện dự án nếu Chủ dự án yêu cầu, Bộ Xây dựng sẽ cử người hỗtrợ Chủ dự án và BQLDA trong quá trình triển khai thực hiện.

Căn cứ vào nội dung nói trên,Trường Cao đẳng nghề LILAMA2 ban hành các quyết định thành lập BQLDA; quy chếtổ chức và hoạt động của BQLDA và các quy định khác về tổ chức quản lý điềuhành dự án (nếu có); đồng thời gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ 01 bản vàVụ Kế hoạch Tài chính 01 bản) để theo dõi quản lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bỏo cỏo);
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị