BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH CCI Việt Nam.
(KCN Bắc Chu Lai, KKT Mở Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 05/13/CV-CCI về việc vướng mắc trong thanh lý tờ khai tại hải quan cửakhẩu của Công ty TNHH CCI Việt Nam - KCN Bắc Chu Lai, KKT Mở Chu Lai, Xã TamHiệp, Núi Thành, Quảng Nam, nội dung mà công văn phản ánh cụ thể như sau:

Khi doanh nghiệp xuất trình Tờ khaiHải quan điện tử in đã được chấp nhận "Thông quan" (tờ khailuồng xanh không điều kiện) tại Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng cánbộ hải quan vẫn yêu cầu tờ khai này bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của Hảiquan ngoài cửa khẩu ở ô số: "38.xác nhận thông quan" mới đượcthanh lý tờ khai (gửi kèm công văn vướng mắc của doanh nghiệp).

Từ nội dung vướng mắc mà Doanhnghiệp phản ánh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Tiết b1 Điểm b Khoản 3Điều 9 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012:

"b) Khi nhận "Số tờkhai hải quan điện tử" và "Quyết định hình thức mức độ kiểmtra":

b1) Trường hợp tờ khai hải quanđiện tử được cơ quan Hải quan chấp nhận "Thông quan" hoặc "Giảiphóng hàng" hoặc "Đưa hàng hóa về bảo quản", người khai hải quanthực hiện:

b1.1) In Tờ khai hải quan điệntử đã được cơ quan Hải quan chấp nhận "Thông quan" hoặc "Giảiphóng hàng" hoặc "Đưa hàng hóa về bảo quản" trên Hệ thống khaihải quan điện tử theo mẫu Tờ khai hải quan điện tử in (01 bản); ký tên, đóngdấu trên tờ khai hải quan điện tử in;

b1.2) Xuất trình tờ khai hảiquan điện tử in nêu tại điểm b1.1 khoản 3 Điều này cùng hàng hóa tại khu vựcgiám sát hải quan có sự kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đểxác nhận "Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan" và làm tiếp thủ tục(nếu có)…"

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố,Công ty TNHH CCI Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh làm rõ nội dung mà doanh nghiệp phản ánh gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Cảicách hiện đại hóa hải quan) trước ngày 08/3/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH CCI được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh