VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1127/VPCP-KTTH

V/v: Xử lý nợ cho vay lại của Công ty cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST vay OFID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 803/BTC-QLN ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc xử lý nợ cho vay lại của Công ty cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST vay OFID, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chuyển số dư nợ gốc, lãi và phí treo của Công ty cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST từ đôla Mỹ sang Đồng Việt Nam với các điều kiện:

a) Lãi suất cho vay lại (đồng Việt Nam) = Lãi suất vay OFID + mức rủi ro tỷ giá.

b) Phí dịch vụ cho vay lại là 1,5% trên số thu hồi nợ thực tế bao gồm cả gốc, lãi và lãi chậm trả nếu có.

c) Thời hạn áp dụng lãi suất cho vay lại bằng đồng Việt Nam từ ngày 16 tháng 6 năm 2010 đến ngày 16 tháng 6 năm 2015.

d) Lịch trả nợ gốc, lãi và phí treo vẫn giữ nguyên theo Phụ lục số 01 Hợp đồng tín dụng vốn ODA số 04/2005/TDNN ngày 29 tháng 12 năm 2005.

2. Tỷ giá tính toán để trả nợ gốc và trả nợ lãi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua đôla Mỹ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi nợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Công ty cổ phần Nhựa y tế MEDIPLAST;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?