TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11271/CT-TTHT
V/v: Thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công Ty Cổ phần Bao Bì Thủy Sản
Địa chỉ: T326 - Ấp Tiền Lân – Bà Điểm – Hóc Môn

Trả lời văn thư số 32/CV2011 ngày 16/12/2011 của Công ty về thuế Bảo vệ môi trường, Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 1 Điểm 1 Thông tưsố 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 67/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường :

“ Túi ni lông thuộc diện chịuthuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE(high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE(Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túini lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luậtvề bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”

Trường hợp Công ty theo trìnhbày có hoạt động sản xuất sản phẩm bao bì túi PE để cung cấp cho các doanhnghiệp khác thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường .

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P.KT4
- Lưu (TTHT, HC).
2638-2162701/11-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤCTRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh