BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: thành lập Công ty cổ phần địa ốc trực tuyến.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4571/SKHĐT-ĐKĐT ngày 16/6/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty cổ phần địa ốc trực tuyến. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc Công ty cổ phần địa ốc trực tuyến (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304331003 thay đổi lần thứ 8 ngày 18/8/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) đăng ký bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ giao nhận, quảng cáo thương mại, thiết kế tạo mẫu, thiết kế trang Web, thiết kế phần mềm quản lý bất động sản,… không thuộc loại hình hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Do vậy, đề nghị quý Sở tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan về nội dung các mục tiêu hoạt động kinh doanh nêu trên, trên cơ sở đó căn cứ các quy định hiện hành, xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐXD (VQT 3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh