BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1128/TM-ĐB
V/v công thức ASEAN-X

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ, ngành thành viên Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Tại công văn số 899/VPCP-TCQT ngày 3/03/2003, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí với đề xuất của Bộ Thương mại giao các Bộ, ngành hữu quan đóng góp ý kiến cho việc áp dụng nguyên tắc 10-X của ASEAN.

Ngày 11/3/2003, Hội nghị các Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN (SEOM 2/34) tại Malaysia đã bàn về Hướng dẫn chung cho việc áp dụng Công thức ASEAN-X do ban Thư ký ASEAN dự thảo. SEOM đã đạt được nhất trí về một số điểm như sau:

- Từ nay về sau sẽ sử dụng thuật ngữ “Công thức ASEAN-X” thay cho “Nguyên tắc 10-X”.

- Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các hiệp định kinh tế thuộc AEM, và không phải là cho tất cả mọi trường hợp. Các lĩnh vực khác cũng có thể áp dụng nếu thấy cần thiết, và có thể sửa đổi để phù hợp với các lĩnh vực đó nhưng phải giữ được tinh thần ASEAN-X;

- Việc áp dụng công thức này cần phải có sự đồng thuận của tất cả các nước.

- Không áp dụng công thức này khi ký kết các thoả thuận với các nước đối thoại. Tuy nhiên việc áp dụng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

SEOM đề nghị các nước tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến gửi về Ban thư ký ASEAN trước ngày 26/3/2003 để tổng hợp trình Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) ngày 3/4/2003 xem xét thông qua.

Bộ Thương mại gửi kèm theo đây tài liệu của Ban thư ký về vấn đề này đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, có ý kiến đóng góp trước ngày 24/3/2003 để chúng tôi tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về quan điểm chung của Việt Nam.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đông Phương