BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1128/TM-XNK
V/v nhập khẩu xi măng trắng chất lượng cao

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại

Trả lời đề nghị của Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại tại công văn số 332/KT-CT ngày 04/7/2002 về việc nhập khẩu xi măng trắng chất lượng cao, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ khả năng sản xuất xi măng poóc lăng trắng trong nước, nhu cầu thị trường và ý kiến Bộ Xây dựng nêu trong công văn số 207/BXD-KHTK ngày 05/02/2002; Bộ Thương mại đồng ý Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại được nhập khẩu 3.000 tấn xi măng poóc lăng trắng loại trong nước chưa sản xuất (theo tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000 có giới hạn bền nén không nhỏ hơn 30N/mm2 và độ trắng tuyệt đối không nhỏ hơn 80%).

Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2002./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu