BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11289/BTC-CST
V/v kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản

Bộ Tài chính nhậnđược văn bản của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 43/ĐTNN-CS ngày 18/02/2014; công văn số 115/ĐTNN-CS ngày 23/4/2014) đề nghịcó ý kiến về kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (sau đây gọi tắt làHHDN Nhật Bản) liên quan đến lĩnh vực thuế nêu tại văn bản ngày 17/12/2013. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 10/7/2014, BộTài chính đã có công hàm số 116/BTC-CST gửi HHDN Nhật Bản. Về các kiến nghịliên quan đến phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân và vấn đề liên quan đếnthanh tra thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn HHDN Nhật Bản như sau:

- Về phươngpháp tính thuế thu nhập cá nhân

Đối với người nướcngoài ở các quốc gia đã ký kết với Việt Nam hiệp định tránh đánh thuế trùng hailần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cánhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên cómặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (đượctính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để đượcthực hiện không thu thuế trùng hai lần theo hiệp định tránh đánh thuế trùnggiữa hai quốc gia.

- Về vấn đềliên quan đến thanh tra thuế

Doanh nghiệp bịthanh tra thuế có các quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra được mờichuyên gia thuế thuộc các tổ chức, hiệp hội có chức năng tư vấn thuế theo quyđịnh của pháp luật tham gia giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dungthanh tra khi cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trảlời để HHDN Nhật Bản được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCT, Vụ PC;
- Trang TTĐT BTC;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu: VT, Vụ CST (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn