BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1129/BĐTBXH-BHLĐ
V/v cách tính giờ làm thêm

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Upgain Việt Nam

Trả lời công văn số 002/2002-HAD ngày 14 tháng 3 năm 2003 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại điểm a Khoản 3 Điều 5 của Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ có quy định: “Nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường”;

Như vậy, sau khi Công ty đã thực hiện đủ 8 giờ làm việc theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật mà bố trí làm thêm 2 giờ thì phải bố trí cho người lao động nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, đồng thời phải thực hiện trả lương và các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

T/L. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hoa