BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1129/BXD-KHTC
V/v báo cáo tình hình giám sát, đánh giá các dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2012

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Các Ban quản lý thuộc Bộ;
- Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam;
- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳtheo Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và đánhgiá đầu tư;

Thực hiện theo mẫu báo cáo tạithông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định vềmẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;

Theo tinh thần công văn 4768/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập và gửi báocáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2012 (chi tiết đính kèm).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị,Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ; Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam; Tậpđoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam; Tổng công ty Công nghiệp xi măng ViệtNam chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các công ty con lập báo cáocông tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng đầu năm 2012 theo đúng quiđịnh. Báo cáo tình hình giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2012 gửi về VụKế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng trước ngày 15/07/2012 để tổng hợp.

Đề nghị các đơn vị thực hiệnkhẩn trương và nghiêm túc./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn