CỤC HẢI QUAN
TP HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1129/GC-SXXK
V/v Thông báo mất tờ khai hải quan

Quận 1, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công trực thuộcCục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có làm thủ tục hải quan cho Công ty TNHHSX-TM-DV Vinh Thông có mã số thuế: 0301414967 - địa chỉ: LôIII-17, Nhóm CN3, đường 13, KCN Tân Bình, TP.HCM. Chi tiết như sau:

TT

Số tờ khai, ngày đăng ký

Tên hàng

Số lượng

Trị giá (USD)

1

10154/XSX01 , ngày 27/03/2013

Surefit: giày trẻ em

121 kiện

12.039,5

Tờ khai trên đã được hoàn thành thủ tục hải quan vàgiao “Bản lưu người khai hải quan” cho doanh nghiệp.

Công ty nộp công văn số VT01042013 ngày 01 tháng 4năm 2013 thông báo đã làm thất lạc “Bản lưu người khai hải quan” và xin tríchlục các tờ khai trên để thanh khoản.

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công đã ra quyếtđịnh xử phạt số 82/QĐ- SXXK ngày 05/4/2013 xử phạt về hành vi vi phạm quy địnhvề lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia công thôngbáo:

Tờ khai nhập khẩu trên (bản lưu người khai hảiquan) không có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GSQL - TCHQ;
- Cục Thuế Tp HCM;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, SXXK (35b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tánh