TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Kiểm tra ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương - Vụ Khoa học và Công nghệ.
Ngày 06/11/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2013/TT-BCT quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Qua quá trình triển khai thực hiện, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc phát sinh, cụ thể như sau:
Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu bao gồm:
“a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;
b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;
c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;
đ) Thực phẩm mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.”

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Tuy nhiên, các trường hợp quy định tại Điều này không đề cập đến trường hợp thực phẩm nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất và thực phẩm nhập khẩu cho các cửa hàng miễn thuế để bán cho hành khách xuất cảnh. Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị có ý kiến về việc thực phẩm nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất; nhập khẩu vào các cửa hàng miễn thuế để bán cho hành khách xuất cảnh có thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BCT hay không?
Theo quan điểm của Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, trường hợp thực phẩm nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất; nhập khẩu vào các cửa hàng miễn thuế để bán cho hành khách xuất cảnh, về bản chất cũng giống như thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu là không tiêu thụ thực phẩm trong thị trường nội địa nên cũng thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
Rất mong nhận được trả lời của Quý đơn vị trước ngày 27/8/2014 để cơ quan Hải quan có cơ sở để thực hiện thống nhất.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Vụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cty TNHH Dịch vụ Hoàng Hải Minh (thay trả lời);
(Đ/c: Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?