BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11292/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với túi ni lông

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Hansoll Vina
Đ/c: Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 18/2014/HSV ngày 29/5/2014 của Công tyTNHH Hansoll Vina về thuế bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là BVMT) đốivới túi ni lông, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

- Tại Khoản1 Điều 2 Luật thuế BVMT quy định:

“1. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế giánthu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tácđộng xấu đến môi trường”.

- Tại Điều 1 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 quy định sửa đổi,bổ sung Khon3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CPngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định về đi tượng chịu thuế như sau:

“3. Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 củaLuật thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (cómiệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làmtừ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethyleneresin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low densitypolyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứngtiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môitrường.

Bao bì đóng gói sn hàng hóa quy định tại Khoản này(kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhậpkhẩu;

b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu đểđóng gói sản phẩm do tổ chc,hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công rahoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói;

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng góisản phẩm do tổ chức, hộ gia đình,cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụđóng gói”.

- Luật thuế BVMT không quy định việc miễn, giảm thuế BVMT.

Đối với túi ni lông nhập khẩu để gia công, đóng gói sản phẩmxuất khẩu nằm trong tỷ lệ hao hụt đã đăng ký hoặc không đăng ký định mức với cơquan hải quan như bị rách, thủng,nhàu nát ... trong quá trình sản xuất, thực cht là tiêu dùng tại Việt Nam và gây tác động xấu đến môitrường Việt Nam. Do đó, việc thu thuế BVMT đối với túi ni lông nhập khẩu để giacông, đóng gói sn phẩm xuất khẩu nằm trong tỷ lệ haohụt là đúng quy định hiện hành và phù hợp với thực tế.

Về nội dung này, ngày 06/9/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 11897/BTC-CST gửi Cục thuế vàCục Hải quan các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương hướng dẫnvề thuế BVMT đối với túi ni lông (trong đó bao gồm cả nội dung trên). Do đó, đề nghị Công ty TNHHHansoll Vina thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT đối với túi ni lông nhập khẩu để gia công, đóng góisản phẩm xut khẩu nằm trong tỷ lệ hao hụt theohướng dẫn tại công văn số 11897/BTC-CST nêu trên.

Bộ Tài chính trả li để Công ty TNHH Hansoll Vina được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
-
Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn