BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 999 ngày 16/12/2002 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/200 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ tài chính, chủ dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ được phê duyệt trước hoặc sau ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đều được hoàn lại thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để sử dụng cho dự án.

Đối với dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần, một phần cho vay lại được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 thì được hoàn thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án. Nhưng nếu dự án được phê duyệt kể từ ngày 29/5/2001 trở đi thì chủ dự án thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT như qui định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế tỉnh Ninh Bình biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến