BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/BXD-HĐXD
V/v mua lại doanh nghiệp của Nhà đầu tư mới trong Công ty TNHH Hainal-Konyi (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8523/SKHĐT-ĐT ngày30/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho việc mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư mới trong Công ty TNHHHainal-Konyi (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số411043000711 ngày 29/7/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp thành lập Công tyTNHH Hainal-Konyi (Việt Nam) của Nhà đầu tư Hainal-Konyi (S) Pte. Ltd, Singapore(chuyển đổi nhà đầu tư, loại hình doanh nghiệp; tăng vốn điều lệ và vốn góp;điều chỉnh tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp) khônglàm thay đổi mục tiêu hoạt động, kinh doanh theo giấy phép được cấp. Do vậy, đềnghị Quý Sở căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định tại Nghịđịnh 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh