BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng - Huyện Thuận Châu
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 05/BQL ngày 20/5/2011 của Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng – Huyện Thuận Châu về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Không áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho các gói thầu được phê duyệt tháng 11/2010 như nêu tại văn bản số 05/BQL. Việc điều chỉnh giá cho những hợp đồng trọn gói ký kết sau ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực thi hành Bộ Xây dựng đang tổng hợp để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng – Huyện Thuận Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Sơn