BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/BXD-PTĐT
V/v: Hướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ Xây dựng nhận đ­ược công vănsố 826/SXD-QH ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang về việc đềnghị Bộ Xây dựng h­ướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Xâydựng; Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về Phân loại đô thị vàcấp quản lý đô thị; Thông t­ư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP về h­ướngdẫn phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị, việc lập đề án phân loại đô thị đ­ượctiến hành như­ sau:

1. Đối với 10 đơn vị hành chínhphấn đấu để đạt đô thị loại V, cần thực hiện các bư­ớc sau:

Lập và trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị dự kiến, xác định quy mô dân số, đấtđai và các dự án ưu tiên đầu t­ư xây dựng.

Căn cứ quy hoạch chung xây dựngđ­ược duyệt, UBND huyện lập kế hoạch phát triển đô thị đối với khu vực dự kiếnthành lập thị trấn để làm cơ sở cho việc đầu tư­ xây dựng đô thị mới theo quyhoạch đ­ược duyệt.

Lập đề án đề nghị thành lập đôthị mới sau khi đô thị đã đư­ợc đầu tư­ xây dựng cơ bản đạt đ­ược các tiêuchuẩn của đô thị loại V.

Lập đề án đề nghị công nhận đôthị loại V sau khi đô thị mới đã đư­ợc Chính phủ quyết định.

2. Đối với đô thị phấn đấu đểđạt đô thị loại IV và đô thị loại III, các b­ước cần thực hiện như­ sau:

Lập và trình UBND cấp tỉnh phêduyệt quy hoạch chung đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, đô thị loại III.

UBND cấp huyện căn cứ quy hoạchchung đư­ợc duyệt lập chương trình phát triển đô thị để làm cơ sở đầu t­ư xâydựng đô thị theo quy hoạch đ­ược duyệt.

Lập đề án đề nghị nâng loại đôthị sau khi đô thị đã đ­ược đầu t­ư xây dựng cơ bản đạt đ­ược các tiêu chuẩncủa loại đô thị được đề nghị.

3. Thẩm quyền quyết định côngnhận loại đô thị:

UBND cấp tỉnh quyết định côngnhận đô thị loại V theo đề nghị của UBND cấp huyện.

Bộ Xây dựng quyết định công nhậnđô thị loại III, IV theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Gửi kèm công văn này là các tiêuchuẩn quy định đối với đô thị loại III, IV, V tại Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày05/10/2001 của Chính phủ Về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị để SởXây dựng Hậu Giang áp dụng tùy theo từng tr­ường hợp cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục PTĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính