UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/HĐTĐ-BTĐ (HCTH)
V/v hướng dẫn tổng kết tham gia phong trào "Người tốt, Việc tốt" năm 2012

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể; các trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện Trung ương; các Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu"Người tốt, Việc tốt" trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởngThành phố đề nghị Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cơ quan Bộ, Ban, Ngành,Đoàn thể; các trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện Trung ương; các Doanh nghiệpTrung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi chung là các cơ quan đơn vịTrung ương) một số nội dung sau:

1. Về việc in sách "Nhữngbông hoa đẹp" tập XIX năm 2012:

- Đề nghị các cơ quan đơn vị Trungương giới thiệu một số gương tập thể nhỏ, điển hình tiên tiến trực thuộc đơn vịquản lý và lựa chọn một số cá nhân Người tốt, Việc tốt tiêu biểu trong số nhữngcá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu "Người tốt,Việc tốt" tiêu biểu Thành phố năm 2012 để Thành phố lựa chọn, biên tập, insách "Những bông hoa đẹp" tập XIX. Cụ thể:

- Mỗi cơ quan đơn vị Trung ươngđóng trên địa bàn Thành phố: giới thiệu từ 1 - 2 (tập thể và cá nhân).

- Tập thể ĐHTT, cá nhân NTVT tiêubiểu được giới thiệu in sách phải được lập danh sách trích ngang thành tích(mỗi tập thể, cá nhân khoảng 1/2 trang A4, nêu bật thành tích công tác, thànhtích lao động sáng tạo, hiệu quả, việc làm nghĩa cử cao đẹp; địa chỉ, điệnthoại của tập thể, cá nhân), gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trướcngày 10/7/2012 (theo mẫu 1).

Fax: (04) 3.8.253.472; E-mail: [email protected]

2. Về việc xét chọn "Ngườitốt, Việc tốt" tiêu biểu Thành phố năm 2012:

- Các cơ quan đơn vị Trung ươngđóng trên địa bàn Thành phố lựa chọn trong số những cá nhân NTVT được khenthưởng tại đơn vị để giới thiệu cho Thành phố xét, khen thưởng, biểu dương NTVTtiêu biểu năm 2012 trong dịp kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2012).

- Cơ cấu, số lượng: Mỗi cơ quan đơnvị Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố: giới thiệu từ 1-2 cá nhân (trườnghợp đặc biệt có thể đến dưới 4 cá nhân nhưng có sự thống nhất với cơ quanthường trực là Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố).

- Chú ý: Việc xét tặng danh hiệuNTVT chỉ thực hiện chủ yếu đối với cán bộ, công chức, viên chức là người laođộng trực tiếp (yêu cầu không giới thiệu cá nhân là lãnh đạo đơn vị để khenthưởng NTVT tiêu biểu Thành phố).

* Hồ sơ giới thiệu NTVT tiêu biểuThành phố gồm: Công văn đề nghị, biên bản họp Hội đồng TĐKT kèm theo danh sáchtrích ngang thành tích các cá nhân được đề nghị (theo mẫu 2) gửi về BanThi đua - Khen thưởng Thành phố trước ngày 31/8/2012. Fax: (04)3.8.253.472; E-mail: [email protected]

3. Về tổng kết phong tràoNTVT năm 2012:

- Các cơ quan đơn vị Trung ươngđóng trên địa bàn Thành phố xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đạtđược gắn với các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tổng kết phong trào NTVTcủa đơn vị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trước ngày31/8/2012.

- Hoàn thành việc tổng kết, biểudương, khen thưởng phong trào "Người tốt, việc tốt" tại đơn vị trongtháng 9/2012.

Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phốlà cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Thành phố chủ trì hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc các đơn vị triển khai đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh (để báo cáo);
- Đ/c GĐ SNV;
- Như trên;
- Các PTB TĐKT;
- Phòng HCTH;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TP HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Hoàng Duy Khanh