THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/TTg-KTTH
V/v không tiếp tục thực hiện hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17834/BTC-TCNHngày 28 tháng 12 năm 2011 về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện hỗ trợ ngưdân theoQuyết định số289/QĐ-TTg ngày 18tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc không tiếp tục thực hiện hỗ trợ ngư dân theoQuyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008.

2. Bộ Tài chính chủ trì phốihợpvới các Bộ có liên quan, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ cơchế hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới và thay mới máy tàu theo Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2011.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN,
Các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, ĐP, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh