VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 113/VPCP-KTN
V/v Điều chỉnh giá hợp đồng EPC – 01 Dự án thủy điện Sông Côn 2

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;

Xétđề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Geruco - Sông Côn (công văn số 0908/CV-HĐQT ngày 3 tháng 9 năm 2008); ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 2195/BXD-KTXD ngày 31 tháng 10 năm 2008) về việc điều chỉnh giá hợp đồng góithầu EPC-01 Dự án thủy điện Sông Côn 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Vềnguyên tắc, chấp thuận điều chỉnh giá hợp đồng EPC-01, Dự án thủy điện Sông Côn2, tỉnh Quảng Nam như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên. Bộ Xâydựng hướng dẫn Công ty cổ phần thủy điện Geruco-Sông Côn thực hiện, bảo đảmchất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- CTCP thủy điện Geruco – Sông Côn (Lô 253 – Khu dân cư Vạn Tường, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý