BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 113/XNK-XXHH
V/v triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Quy tắc xuất xứ trong ACFTA

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan)

Để triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hộinghị Ủy ban Hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc (ACFTA-JC) lần thứ 4 diễn ra tại BăngCốc, Thái Lan từ ngày 04 đến 08 tháng 11 năm 2013, Cục Xuất Nhập Khẩu (Bộ CôngThương) xin thông báo Tổng Cục Hải Quan một số kết quả sau:

1. Ghi trọng lượng trên ô số 9 của C/O mẫu E:

Các nước thống nhất chấp nhận khai báo trọng lượng tổng (gross weight)hoặc trọng lượng tịnh (net weight) trên nội dung khai báo “trọng lượng khác -other weight” tại ô số 9 của C/O mẫu E.

2. Việc phát hành C/O mẫu E đối với trường hợp bộ hànghóa

Cuộc họp đã thống nhất trường hợp ví dụ Việt Nam đưa ra về C/O mẫu Ecấp cho thiết bị đồng bộ bao gồm nhiều bộ phận/linh kiện trong một bộ hàng hóanhư bộ sản phẩm cơ khí, máy móc công trình, điện, điện tử... Theo đó, trongtrường hợp này trên C/O mẫu E chỉ cần thể hiện mô tả sản phẩm và một mã HS cụthể của sản phẩm/thiết bị hoàn chỉnh cuối cùng, không cần thiết phải kê khaichi tiết các bộ phận/linh kiện đồng bộ trên các từ đính kèm/phụ lục của C/O mẫuE.

3. Người đứng tên trên ô số 1

Các nước thống nhất người được ủy quyền xin C/O không được phép đứngtên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E. Tên của người xuất khẩu ghitrên ô số 1 phải trùng với tên ghi trên hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơnbên thứ ba.

4. Quy trình xác minh

Cuộc họp nhắc lại yêu cầu xác minh phải dưới dạng công văn chính thức(bản điện tử hoặc bản giấy) và phải được gửi cho đầu mối (focal point) được chỉđịnh.

Cục Xuất nhập khẩu xin thông báo quý Tổng Cục các nội dung trên để phốihợp triển khai kết quả cuộc họp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XXHH, thaipt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương