Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘKHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1130/BKHCNMT-KH NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC
THÔNG BÁO TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Kính gửi:

- Các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ

- Các Tổng công ty 91

Tại Quyết đ!nh số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 về việc Phê duyệt Đề án: "Xây dựng cácphòng thí nghiệm trọng điểm", Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì"xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm". Triển khai Quyết định này,năm 2001 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức tuyển chọn 06 cơ quanchủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm.

Để tiếp tục tuyển chọn10 phòng thí nghiệm trọng điểm còn lại (Danh mục kèm theo), Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường xin thông báo cho các Bộ, Tổng cục, cơ quan thuộc Chính phủvà các Tổng công ty 91 (sau đây gọi tắt là các Bộ) về phương thức và kế hoạchthực hiện việc tuyền chọn như sau:

1. Phương thứctuyển chọn được thực hiện theo yêu cầu của Quyết định sổ 850/QĐ-TTg ngày 07tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án: "Xâydựng các phòng thí nghiệm trọng điểm" và Quyết định số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 29 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc ban hành: "Quy chế tạm thời về tuyển chọn vàcông nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm".

2. Hồ sơ tuyển chọn bao gồm:

- 01 Công văn của Bộ do Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường đề nghị Danh sách các tổ chức KH&CN trực thuộc tham giatuyển chọn.

- 01 Đơn xin đăng ký tham gia tuyển chọn cơ quan chủ trì xâydựng phòng thí nghiệm trọng đểm của tổ chức khoa học và công nghệ tham giatuyển chọn.

- 15 bản Thuyết minh Dự án xâydựng phòng thí nghiệm trọng điểm (trong đó có 05 bản chính). Các Bộ chỉ phêduyệt Thuyết minh Dự án sau khi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết địnhcông nhận tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trúng tuyển cơ quan chủ trìxây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm.

Hồ sơ này được chuẩn bị theo mẫuthống nhất ban hành kèm theo Quyết đinh số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 29 tháng 9năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc banhành: "Quy chế tạm thời về tuyểnchọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm".

Hồ sơ tham gia tuyển chọn từngPTNTĐ được đóng gói riêng và được niêm phong theo chế độ bảo mật. Bên ngoài baogói đựng Hồ sơ phải ghi rõ: tên tổ chức khoa học và công nghệ tham gia tuyểnchọn, tên phòng thí nghiệm trọng điểm sẽ tuyển chọn.

Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Kế hoạch, BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

3. Kế hoạch thực hiện:

- Trước 10 tháng 5 năm 2002: BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo công khai trên các phương tiệnthông tin đại chúng về việc tuyển chọn.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăngký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2002. Hồ sơ được gửitheo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đếnBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòngBộ). Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu công văn đến của bưu điện Hà Nội vào ngày 10 tháng 7năm 2002.

- Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2002: Bộ Khoa học, Công nghệvà Môi trường sẽ tổ chức các Hội đồng tuyển chọn chuyên ngành, tổng hợp và côngbố kết quả tuyển chọn, quyết định công nhận tổ chức KH&CN trúng tuyển, báocáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho các Tổ chức KH&CN trúng tuyển vàcác Bộ có liên quan.

- Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2002: Các tổ chức khoa họcvà công nghệ trúng tuyển xây dựng Dự án đầu tư theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tưvà xây dựng. Sau đó Bộ chủ quản phê duyệt dự án đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp và bố trí vào kế hoạch năm2003.

Đề nghị các Bộ sớmthông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn theo quy định nóitrên cho các đơn vị trực thuộc để đăng ký tham gia tuyển chọn.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rất mong được sự hợptác của các Bộ để công việc trên được triển khai thuận lợi và có kết quả.


DANH MỤC 10 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

(Thuộc Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07tháng 9 năm 2000
của Thủ tướng Chính phủ để tuyển chọn Đợt II)

STT

Số TT PNT

Hướng khoa học công nghệ

Tên phòng thí nghiệm

Ghi chú

I. Công nghệ thông tin

1.1

1

PTN Mạch vi điện tử chuyên dụng

II. Công nghệ sinh học

2.1

2

PTN Công nghệ enzym và protein

2.2

3

PTN Công nghệ vắc xin và các chế phẩm sinh học

2.3

4

PTN Công nghệ tế báo động vật

III. Công nghệ vật liệu

3.1

5

PTN vật liệu và linh kiện điện tử

IV. Chế tạo máy tự động hoá

4.1

6

PTN Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống

V. Hoá dầu

5.1

7

PTN Công nghệ lọc hoá dầu

VI. Năng lượng

6.1

8

PTN Điện cao áp

VII. Lĩnh vực khoa học và công nghệ khác

7.1

9

Cơ sở hạ tầng

PTN chuẩn đo lường

7.2

10

Cơ sở hạ tầng

PTN Động lực học sông biển

Tổng

10