BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1130/BTC-TCT
V/v Thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài của các doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được kiến nghịcủa một số doanh nghiệp về việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ docác doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nhập khẩu từ nước ngoài trong thời gian kể từngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 04/06/2007) đến ngàyThông tư số 30/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 10/05/2008). Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT,điều 3 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; khoản 2 điều 1 Nghị định 149/2005/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điều40 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (ban hành kèm theoNghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ nay là Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khuchế xuất và khu kinh tế) thì hàng hóa do các DNCX nhập khẩu từ nước ngoài khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp DNCX đã kê khai nộpthuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài từ ngày 04/06/2007 đến ngày10/05/2008 thì được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách nhà nước theohướng dẫn tại điểm 5, Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC

Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát lại các trường hợp đã thu thuếGTGT đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của DNCX để thông báo cho DNCXbiết và cấp giấy xác nhận theo quy định tại điểm 5.3 Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục thuế phối hợp với Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn DNCX lập hồ sơ đề nghịhoàn thuế trong đó nêu rõ căn cứ đề nghị hoàn; số tiền thuế đề nghị hoàn kèmtheo giấy xác nhận của cơ quan Hải quan. Cục thuế trực tiếp quản lý DNCX thựchiện hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn trên.

Bộ Tài chính thông báo để CụcThuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thựchiện

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu