CỤC HẢI QUAN
TP HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1130/GC-SXXK
V/v Thông báo mất tờ khai hải quan

Quận 1, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công trực thuộcCục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có làm thủ tục hải quan cho Công ty TNHHTM Kim Tín có mã số thuế: 0301911983 - địa chỉ: 69 Nguyễn Thi,P.13, Q.5, TP.HCM. Chi tiết như sau:

TT

Số tờ khai, ngày đăng ký

Tên hàng

Số lượng

Trị giá (USD)

1

30879/XSX01 , ngày 02/12/2011

Tấm MDF phủ màu

1.372 kiện

22.926,37

Tờ khai trên đã được hoàn thành thủ tục hải quan vàgiao “Bản lưu người khai hải quan” cho doanh nghiệp.

Công ty nộp công văn số 03-04/2013.CV.KT-HQSXXKngày 15 tháng 4 năm 2013 thông báo đã làm thất lạc “Bản lưu người khai hảiquan” và xin trích lục các tờ khai trên để thanh khoản.

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công đã ra quyếtđịnh xử phạt số 94/QĐ-SXXK ngày 21/4/2013 xử phạt về hành vi vi phạm quy địnhvề lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia công thôngbáo:

Tờ khai nhập khẩu trên (bản lưu người khai hảiquan) không có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GSQL - TCHQ;
- Cục Thuế Tp HCM;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, SXXK (35b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tánh