TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1130/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 2438/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu vướngmắc liên quan đến C/O mẫu E số tham chiếu E143110102930029 ngày 26/7/2014 doTrung Quốc phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơquan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn