BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kínhgửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.
(Số 75, đường 30/4, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 625/CV-XNK ngày 23/12/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre kiến nghịvề hóa đơn, chứng từ có liên quan khi mua hàng hóa của hộ nông dân. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ:

"Điều 9. Các khoản chi đượctrừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi quy định tạiKhoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoảnchi sau:…

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp: Mua hànghóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phảicó chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa,dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanhnghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…;cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1Điều này."

Căn cứ quy định nêu trên:

- Trường hợp Công ty XNK Bến Tremua nông sản của người sản xuất trực tiếp bán ra thì chỉ cần có chứng từ thanhtoán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định, không bắt buộc phải sửdụng chứng từ không dùng tiền mặt.

- Trường hợp Công ty mua nông sảncủa hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn theo quy định thì đối với hóađơn mua hàng từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứngtừ thanh toán không dùng tiền mặt trừ trường hợp lập Bảng kê quy định tại điểmb, khoản 1 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tycổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quanthuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn