BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1130/TCT-KK
V/v hướng dẫn về kê khai, nộp thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 8056/CT-TTHT đề ngày 18/10/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh đề nghị hướng dẫn về kê khai, nộp thuế tập trung cho các Chi nhánh vàphòng giao dịch của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánhTP.HCM (VIB-HCM), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm c, khoản 1 Điều 10, điểm d1, khoản 4 Điều 14, khoản 1 Điều 15, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định: “Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khácnơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuếgiá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc…”

“Đốivới đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơkhai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinhdoanh…”

“Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộpthuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài củađơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc...”

Căncứ các qui định nêu trên, trường hợp Ngân hàng VIB có trụ sở chính tại thànhphố Hà Nội và có 9 Chi nhánh trực thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng thờicác Chi nhánh này có các phòng giao dịch trực thuộc thì các Chi nhánh nêu trênthực hiện kê khai, nộp thuế cho đơn vị và các phòng giao dịch với cơ quan thuếquản lý trực tiếp.

Đốivới đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế ghi nhận để báocáo Bộ Tài chính.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơnvị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái